Home

PÕHIKIRI


OTEPÄÄ AVATUD NOORTEKESKUS

 PÕHIKIRI

 

 

1 ÜLDSÄTTED

 

1.1.Otepää  Avatud Noortekeskus on  Otepää valla noortele vanuses 7-26 aastat vaba aja sisustamise, enesearenduse ja noorte omavahelise suhtlemise aktiviseerimise eesmärgil loodud Otepää vallas tegutsev organisatsioon (edaspidi ANK).

 

1.2. ANKi ametlik nimetus on Otepää Avatud Noortekeskus. Aadress on Virulombi 2, 67404,  Valgamaa, Otepää.

 

1.3.ANK ei oma juriidilise isiku õigusi.

 

1.4.ANKil võib olla oma nimega pitsat ja sümboolika.

 

1.5.ANK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, kohaliku omavalitsusüksuse  määrustest ja otsustest, käesolevast põhimäärusest ning põhimääruse alusel kehtestatud  ANKi kodukorrast.

 

1.6. ANKi kõrgemal seisev organ on Otepää vallavalitsus.

 

1.7.ANKi põhikirjas tehakse muudatusi ja täiendusi Otepää ANKi algatusel ja Otepää vallavalitsuse ettepanekul.

 

 

2.   TEGEVUSE EESMÄRK JA SELLE SAAVUTAMISE VIISID JA VAHENDID

 

2.1. ANK põhieesmärgiks on ühisest  tegutsemist huvitatud noorte ja noorteühenduste koondamine ning nendele tegevusvõimaluste pakkumine kodu- ja koolivälisel ajal, ennetamaks ning pidurdamaks noorte ühiskonnavastaste või sotsiaalselt vähesidusate hoiakute väljakujunemist.

 

2.2. ANK ülesanneteks on:

2.2.1.      noortele vabaaja tegevuseks soodsate tingimuste loomine;

2.2.2.      noorsootegevuse alaste projektide algatamine ja läbiviimine;

2.2.3.      noorte vajaduste ja huvide teadvustamine;

2.2.4.      laste- ja noorteürituste korraldamine ja nende läbiviimine;

2.2.5.      noorte omaalgatuslike tegevuste tunnustamine ja neile kaasa aitamine;

2.2.6.      noorteorganisatsioonide tegevuse toetamine;

2.2.7.   Otepää valla  noorte aktiivsuse tõstmine ja noorte kaasamine läbi tegutsemise;

2.2.8.     Avatud noorsootöö meetodil töötamine ja noortekeskuse ruumide haldamine.

 

 

2.3. Eesmärgi saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks ANK:

2.3.1.  on avatud igale noorele seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele,

           oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele;

2.3.2.  osaleb õppe-, karjäärinõustamise ja õpiabi info leidmisel;

2.3.3.    korraldab üritusi seminare jm. kohaliku noorsootöö arendamise eesmärgil;

2.3.4.    kogub ja levitab noorte nõustamise, tegevuste, võimaluste alast informatsiooni;

2.3.5.    arendab koostööd ühingute, vallavalitsuse ja volikogu, riiklike struktuuride, firmade ja   

            üksikisikutega;

2.3.6.    osaleb koostöös kohaliku omavalitsusega piirkonna noorsoopoliitika väljatöötamisel;

2.3.7.    arendab koostööd teiste valdade noorsooorganisatsioonidega;

2.3.8.    genereerib ideid, organiseerib nende elluviimist ja finantseerimist;

2.3.9.    võimalusel loob ja tihendab rahvusvahelisi sidemeid noorsootöö vallas;

2.3.10. vahendite olemasolul osaleb noorsoo-, kultuuri-, spordi-, hariduse-, teaduse-, tervishoiu-, sotsiaal-, keskkonnakaitse- ja muudes programmides ning projektides nii Eestis kui ka välismaal;

2.3.11. arendab heategevust, teeb aktiivset koostööd heategevuslike organisatsioonidega ja  

             ühendustega, samuti riigi- ja kohalike omavalitsusorganite, füüsiliste ja juuriidiliste  

             isikutega;

2.3.12.  tegeleb oma tegevuse eesmärkidele vastava ning seadusega lubatud piires reklaami-,

             kirjastus- ja muu majandustegevusega;

2.3.13.  rakendab tööle oma tegevuseks vajalikke alalisi ja ajutisi vabatahtlikke;

2.3.14.  noorte tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil viib läbi tulu sisse  

            toovaid üritusi,  võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi;

2.3.15. põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks haldab, käsundab ja annab rendile keskusele 

             kuuluvaid vahendeid ja teostab muid tehiguid ANKi kasutuses ja omanduses oleva   

             varaga.

 

 

3. JUHTIMINE JA TEGEVUSE KONTROLLIMINE

 

3.1. ANKi juhib ja esindab noortekeskuse juhataja, kelle kinnitab ametisse Otepää vallavalitsus.

 

3.2. ANKi nimel sõlmib lepinguid ja teostab muid toiminguid noortekeskuse juhataja algatusel Otepää vallavalitsus.

 

3.3. ANKi kodukord, samuti ANKi tegevust reguleerivad muud otsustused, mis ei kuulu muu organi pädevusse kehtestatakse noortekeskuse juhataja poolt.

 

3.4. Noortekeskuse juhataja koordineerib ANKi finantsmajanduslikku tegevust ja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

 

4. VARA  JA  RAHALISED VAHENDID

 

4.1. ANKi haldusse antakse vara ja inventar vastavalt üleandmis-vastuvõtu aktile.

4.2. ANKi bilansis olev vara kuulub Otepää Kultuurikeskusele.

4.3. ANK suhtub oma kasutusse antud vara valdamisse heaperemehelikult, lähtudes kehtivatest õigusaktidest, ANKi tegevuse eesmärkidest ja vastavalt käesolevale põhimäärusele.

 

4.4.  ANK rahalised vahendid jagunevad:

4.4.1. Otepää vallavalitsuse poolt ANKile igaaastaselt eraldatud rahalised vahendid

(sh halduskulud);

4.4.2. fondidelt ja sihtasutustelt taotletavad rahalistest vahendid;

4.4.3. annetused ja sponsorlus;

4.4.5. projektidest laekuvad vahendid;

4.4.6. põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest üritustest saadav tulu;

4.5. ANK vastutab oma kohustuste nõuetekohase täitmise eest varaga, mis on tekkinud tema majandustegevuse tulemusena ja millele on võimalik pöörata sissenõuet.

 

5. MAJANDUSTEGEVUS

 

5.1. ANK koostab eelarve ja põhitegevusalade plaanide kirjelduse igaks majandusaastaks ning esitab need igal aastal kokkulepitud ajaks Otepää vallavalitsusele tutvumiseks.

 

5.2. ANKil on õigus sõlmida põhikirjaliste ülesannete täitmiseks lepinguid oma, vallavalitsuse poolt  kinnitatud eelarve ulatuses.

 

 

6. ARUANDLUS

 

6.1 Noortekeskuse juhtaja on kohustatud aru andma oma tegevusest ja rahaliste vahendite kasutamisest ka  jooksvalt vastavalt volikogu ja valitsuse soovidele.

 

 

7. TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

7.1. ANKi tegevus lõpetatakse seaduses sätestatud korras reorganiseerimise või likvideerimise teel kooskõlas Otepää vallavalitsusega.

 

7.2. ANKi likvideerimise korral lähevad ANKi varad ja muud vahendid, mis on järele jäänud pärast kohustuste täitmist kreeditoride ees, üle Otepää vallavalitsusele, kui Otepää vallavolikogu ei otsusta teisiti.